tisdag 30 juli 2013

Att ta sig ur medicinträsket...Jag har egentligen aldrig varit direkt rädd för mediciner av olika slag. Vad jag däremot har varit rädd för under en stor del av mitt liv är att fastna i missbruk av olika slag. Rädslan över att dricka alkohol är ett exempel. Jag finner det jobbigt att skriva om saker jag inte minns så bra som jag borde, då jag är rädd för att trampa i klaveret och skada/såra någon av mina nära och kära, mest min familj förstås. Men som jag minns det hela av min egen uppväxt så har jag haft en rädsla för alkoholhaltiga drycker under mina högstadie- och gymnasieår. En rädsla för att själv fastna i ett missbruk, att inte kunna hantera alkoholen etc. Jag vet inte om mina minnen sviker mig och mitt omdöme om min egen uppväxt men jag minns det som att vuxna festade mycket, att det dracks en hel del under helger och under årets traditionella högtider såsom jul, påsk, midsommar etc. Ofta med konsekvenser av olika slag så som bråk och högljudda diskussioner. Var det så? Jag vet inte helt och fullt om det verkligen var en del av min vardag, min uppväxt/barndom/ungdom. Kanske är det bara del av en mardröm som borrat sig in i mitt innersta??

Nu var det inte detta jag ville skriva om utan det som var min tanke med bloggen idag vara att sätta ord på min väg ut ur ett träsk av mediciner. Om hur svårt det är att göra sig fri från detta träsk. Jag började äta antidepressiv medicin i november 2011 sedan jag blivit sjukskriven för stressreaktion samt vidare djup depression. Jag började då med Citalopram. Lägsta dosen till att börja med men höjde dosen successivt till 40 mg som var min högsta dos de tre månaderna jag åt den medicinen. Jag blev stel i mitt känsloliv av Citalopram. Jag tappade kontrollen på mig själv och gillade inte att jag blev än mer avtrubbad från mina känslor. Märk väl att depressionen förstås bidragit till att jag inte haft kontroll på mina känslor på mycket länge. När så läkaren missat att skriva nytt recept tog medicinen slut. Jag tog mod till mig och tog kontakt med läkaren som skrev ut ny medicin, men då hade jag missat en dag redan och jag bestämde mig för att sluta "cold turkey" då. Som tur är hade jag kontakt med en grupp på VC som var mitt stöd då och en underbar sjuksköterska som ledde gruppen. Hon märkte att jag förändrades då jag slutat med medicinen. Jag mådde väldigt dåligt och tillslut erkände jag för henne att jag slutat. Då hade jag varit utan medicinen i en vecka och hade kraftiga utsättningsymptom. Hon pratade med min läkare som bokade en tid med mig och efter ytterligare en vecka hade jag 75 mg Venlafaxin om dagen. Insättningen var ganska lugn, men det var JOBBIGT! Så här står det i FASS om just Venlafaxin:
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Venlafaxin Sandoz

37,5 mg, 75 mg och 150 mg depotkapsel, hård
Venlafaxin
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Venlafaxin Sandoz är och vad det används för

2. Innan du tar Venlafaxin Sandoz

3. Hur du tar Venlafaxin Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Venlafaxin Sandoz ska förvaras

6. Övriga upplysningarI denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Venlafaxin Sandoz är och vad det används för
2. Innan du använder Venlafaxin Sandoz
3. Hur du använder Venlafaxin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Venlafaxin Sandoz ska förvaras
6. Övriga upplysningar
1. VAD VENLAFAXIN SANDOZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖRserotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat)Venlafaxin Sandoz är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Venlafaxin Sandoz är en behandling för vuxna med depression. Det är viktigt att behandla depression på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.

Venlafaxin som finns i Venlafaxin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2. INNAN DU ANVÄNDER VENLAFAXIN SANDOZ
Använd inte Venlafaxin Sandoz

- om du är allergisk (överkänslig) mot venlafaxin eller något av övriga innehållsämnen i Venlafaxin Sandoz

- om du också tar eller någon gång inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibel monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med andra läkemedel, inklusive Venlafaxin Sandoz, kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Venlafaxin Sandoz innan du tar en MAO-hämmare (se även avsnitten ”Serotonergt syndrom” och ”Intag av andra läkemedel”).
Var särskilt försiktig med Venlafaxin Sandoz

- Om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Venlafaxin Sandoz kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt ”Intag av andra läkemedel”)

- Om du har ögonproblem, exempelvis vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat).

- Om du tidigare haft högt blodtryck.

- Om du tidigare haft hjärtproblem.

- Om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall).

- Om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi).

- Om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar), eller om du tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning.

- Om dina kolesterolnivåer stiger.

- Om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori).

- Om du tidigare haft aggressivt beteende.

Venlafaxin Sandoz kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla. Berätta för din läkare om detta händer dig.

Om något av dessa tillstånd stämmer in på dig ska du tala med din läkare innan du tar Venlafaxin Sandoz.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis ca 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

- om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

- om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Muntorrhet

Muntorrhet har rapporterats hos 10% av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för karies (hål i tänderna). . Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.

Diabetes

Venlafaxin Sandoz kan förändra dina blodsockernivåer. Dosen för ditt läkemedel mot diabetes kan därför behöva justeras.

Användning hos barn och ungdomar under 18 år

Venlafaxin Sandoz ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Venlafaxin Sandoz skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.
Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxin Sandoz tillsammans med andra läkemedel.

Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal.

• Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare: se avsnitt ”Innan du tar Venlafaxin Sandoz”)

• Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd, (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”) kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

- triptaner (används för migrän)

- läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

- läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

- läkemedel som innehåller moklobemid, en reversibel MAO-hämmare (används för att behandla depression)

- läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

- läkemedel som innehåller tramadol (ett smärtstillande medel)

- produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett natur- eller örtmedel som används för att behandla lätt depression)

- produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)

Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande:

rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd

kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning. Sök läkarvård omedelbart om du tror att du har fått serotonergt syndrom.

Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxin Sandoz och ska

användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

- ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

- haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

- metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem)
Intag av Venlafaxin Sandoz med mat och dryck

Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid (se avsnitt 3 ”HUR DU TAR VENLAFAXIN SANDOZ”).

Undvik alkohol medan du tar Venlafaxin Sandoz.
Graviditet och amning

Tala om för läkaren om du blir gravid, eller om du försöker bli gravid. Använd inte Venlafaxin Sandoz förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren.

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Venlafaxin Sandoz. När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

Om du använder Venlafaxin Sandoz under graviditeten, kan ditt barn få andra symtom när det föds. Dessa inkluderar sugsvårigheter och andningssvårigheter. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.

Venlafaxin Sandoz passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas. Du ska därför tala med din läkare som kommer att besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med Venlafaxin Sandoz.
Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner tills du vet hur Venlafaxin Sandoz påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
3. HUR DU ANVÄNDER VENLAFAXIN SANDOZTa alltid Venlafaxin Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig rekommenderad startdos för behandling av depression, generaliserad ångest och social fobi är 75 mg per dag. Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg per dag för depression. Om du behandlas för panikångest kommer läkaren att starta med en lägre dos (37,5 mg) och sedan öka dosen stegvis. Den högsta dosen för generaliserad ångest, social fobi och panikångest är 225 mg dagligen.

Ta Venlafaxin Sandoz vid ungefär samma tid varje dag, antingen på morgonen eller på kvällen. Kapslarna ska sväljas hela med vätska och får inte öppnas, krossas, tuggas eller lösas upp.

Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid.

Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av Venlafaxin Sandoz kan behöva ändras.

Sluta inte ta Venlafaxin Sandoz utan att först rådgöra med läkaren (se avsnitt ”Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”).


Om du använt för stor mängd av Venlafaxin Sandoz

Kontakta genast läkare eller apotekspersonal om du tar mer Venlafaxin Sandoz än vad läkaren har

ordinerat. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb hjärtrytm, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkningar.
Om du har glömt att ta Venlafaxin Sandoz

Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte mer än den mängd Venlafaxin Sandoz som du har blivit ordinerad per dag.
Om du slutar att använda Venlafaxin Sandoz

Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Venlafaxin Sandoz kan han/hon be dig att minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt. Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med Venlafaxin Sandoz, särskilt om man slutar plötsligt med Venlafaxin Sandoz eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom.

Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Venlafaxin Sandoz. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Venlafaxin Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Bli inte orolig om du ser små vita korn i din avföring efter att du tagit Venlafaxin Sandoz. Inuti Venlafaxin Sandoz-kapslarna finns små vita korn som innehåller den aktiva substansen venlafaxin. Dessa korn frisläpps från kapseln i din magtarmkanal. Medan kornen vandrar genom magtarmkanalen frisätts sakta venlafaxin. Kornets ”skal” förblir olöst och försvinner tillsammans med din avföring. Din dos venlafaxin har därför absorberats, även om du ser korn i din avföring.

Allergiska reaktioner

Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin Sandoz. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.

- Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas

- Svullnad i ansikte, svalg, händer eller fötter

- Känsla av nervositet eller oro/ångest, yrsel, pulserande känsla, plötslig hudrodnad och/eller värmekänsla

- Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar)

Allvarliga biverkningar

Om du märker något av följande tecken kan du behöva akut läkarvård:

- Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck

- Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller

- Nervproblem: exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning, krampanfall

- Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och eufori (känsla av upprymdhet)

- Utsättning av behandling (se avsnitt 3”HUR DU TAR VENLAFAXIN SANDOZ, Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”)

Komplett biverkningslista

Frekvensen (sannolikheten för att en biverkning ska förekomma) klassificeras på följande sätt:
Mycket vanligaFörekommer hos fler än 1 användare av 10Vanliga Förekommer hos 1 till 10 användare av 100
Mindre vanliga Förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000
Sällsynta Förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000
Ingen känd frekvens Uppgift om förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data
Blodrubbningar

Mindre vanliga: blåmärken, svart tjärliknande avföring eller blod i avföring, som kan vara ett

tecken på invärtes blödning.

Ingen känd frekvens: minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken

eller blödningar. Störningar i blodets sammansättning som kan leda till en ökad risk för

infektioner.

Påverkan på ämnesomsättning och näringstillförsel

Vanliga: viktminskning, förhöjt kolesterol.

Mindre vanliga: viktökning.

Ingen känd frekvens: mindre förändringar i leverenzymnivåer i blodet, minskade natriumnivåer

i blodet. Klåda, gulaktig hy eller ögon, mörkfärgad urin eller influensaliknande symtom, vilket

är symtom på inflammation i levern (hepatit). Förvirring, överdrivet vätskeintag (så kallat

SIADH). Onormal produktion av bröstmjölk.

Påverkan på nervsystemet

Mycket vanliga: muntorrhet, huvudvärk.

Vanliga: onormala drömmar, sänkt libido, yrsel, ökad muskelspänning, sömnlöshet, nervositet,

domningar och stickningar, dåsighet, darrningar, förvirring, känsla av att vara avskild från sig

själv och verkligheten.

Mindre vanliga: brist på känslor, hallucinationer, ofrivilliga muskelrörelser, oro, försämrad

koordination och balans.

Sällsynta: en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla, krampanfall, känsla av

överdriven upphetsning eller eufori.

Ingen känd frekvens: hög kroppstemperatur med muskelstelhet, förvirring eller oro och

svettningar, ryckiga muskelrörelser som du inte kan kontrollera. Detta kan vara symtom på

allvarliga tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom. Euforiska känslor, dåsighet,

ihållande snabba ögonrörelser, klumpighet, rastlöshet, känsla av berusning, svettning eller stela

muskler, vilka är symtom på serotonergt syndrom. Förändrad rumsuppfattning och förvirring,

ofta i kombination med hallucinationer (delirium), stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser, tankar på att skada sig själv eller på att begå självmord, yrsel, aggression.

Syn- och hörselrubbingar

Vanliga: dimsyn.

Mindre vanliga: förändrad smakupplevelse, ringningar i öronen (tinnitus).

Ingen känd frekvens: svår smärta i ögonen och försämrad syn eller dimsyn.

Effekter på hjärtat eller cirkulationen

Vanliga: förhöjt blodtryck, blodvallningar, hjärtklappning.

Mindre vanliga: yrselkänsla (särskilt när man reser sig för snabbt), svimning, snabba hjärtslag.

Ingen känd frekvens: sänkning av blodtrycket. Onormala, snabba eller oregelbundna hjärtslag

som kan leda till svimning.

Störningar i andningsvägarna

Vanliga: gäspning.

Ingen känd frekvens: hosta, pipande eller väsande andning, andfåddhet och hög

kroppstemperatur, vilka är symtom på inflammation i lungorna förknippad med ökat antal vita

blodkroppar (pulmonell eosinofili).

Matsmältningsrubbningar

Mycket vanliga: illamående.

Vanliga: minskad aptit, förstoppning, kräkning.

Mindre vanliga: tandgnissling, diarré.

Ingen känd frekvens: svår smärta i rygg eller mage (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i

buken, levern eller bukspottkörteln).

Hudbiverkningar

Mycket vanliga: svettning (inklusive nattsvettningar).

Mindre vanliga: hudutslag, onormalt håravfall.

Ingen känd frekvens: hudutslag som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar, klåda,

lindrigt hudutslag.

Muskelrubbningar

Ingen känd frekvens: oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet (rabdomyolys).

Störningar i urinvägarna

Vanliga: svårighet att kissa, behov att kissa oftare än vanligt.

Mindre vanliga: oförmåga att kissa.

Sällsynta: oförmåga att kontrollera urinen.

Sexuella störningar

Vanliga: onormal ejakulation/orgasm (män), utebliven orgasm, erektil dysfunktion (impotens),

oregelbunden menstruation såsom ökad blödning eller ökad oregelbunden blödning.

Mindre vanliga: onormal orgasm (kvinnor).

Allmänna biverkningar

Vanliga: svaghet (asteni), frossbrytningar.

Mindre vanliga: generell svullnad i huden särskilt i ansikte, mun, tunga, hals eller händer och fötter och/eller ett upphöjt kliande utslag (nässelutslag) kan förekomma, känslighet för solljus.

Ingen känd frekvens: svullnad av ansikte eller tunga, andnöd eller andningssvårigheter, ofta med hudutslag (detta kan vara en allvarlig allergisk reaktion).

Venlafaxin orsakar ibland oönskade effekter som du kanske inte är medveten om, som ökning av blodtrycket eller onormala hjärtslag; små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natrium eller

kolesterol. I mer sällsynta fall kan Venlafaxin Sandoz påverka funktionen hos blodplättarna

(trombocyterna) i blodet, vilket leder till en ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske

läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Venlafaxin Sandoz länge.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5. HUR VENLAFAXIN SANDOZ SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller på burken efter Utg.dat. eller på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd alla kapslar inom 2 månader efter öppnandet av burken.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras vid högst 30ºC.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är venlafaxin.

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg depotkapsel, hård:

En depotkapsel, hård innehåller 37,5 mg venlafaxin (som venlafaxinhydroklorid).

Venlafaxin Sandoz 75 mg depotkapsel, hård:

En depotkapsel, hård innehåller 75 mg venlafaxin (som venlafaxinhydroklorid).

Venlafaxin Sandoz 150 mg depotkapsel, hård:

En depotkapsel, hård innehåller 150 mg venlafaxin (som venlafaxinhydroklorid).

- Övriga innehållsämnen är

Kapselinnehåll:

Mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cetostearylalkohol, etylakrylat metyl-metakrylatsampolymer, nonoxynol, makrogol, talk.

Kapselskal:

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg depotkapsel, hård:

Gelatin, svart järnoxid (E172), titandioxid (E171).

Venlafaxin Sandoz 75 mg depotkapsel, hård:

Gelatin, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), titandioxid (E171)

Venlafaxin Sandoz 150 mg depotkapsel, hård:

Gelatin, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), titandioxid (E171).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depotkapslar, hårda.

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg depotkapsel, hård är ljusgrå hårda gelatinkapslar som innehåller vita till benvita granulatkorn.

Venlafaxin Sandoz 75 mg depotkapsel, hård är ljusrosa hårda gelatinkapslar som innehåller vita till benvita granulatkorn.

Venlafaxin Sandoz 150 mg depotkapsel, hård är brun-röda hårda gelatinkapslar som innehåller vita till benvita granulatkorn.

Venlafaxin Sandoz depotkapslar finns i följande förpackningar:

- Blister (PVC/PVDC/Aluminium). Förpackningsstorlekar med 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 och 100 x 1 depotkapslar, hårda.

- Burk (HDPE) med lock (PP). Förpackningsstorlekar med 60, 100, 250 och 500 depotkapslar, hårda.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

DanmarkDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien: Venlafaxin Retard Sandoz

Portugal: Venlafaxina Tubernax

Bulgarien: Efexiva® [endast 75 och 150 mg]

Danmark, Finland:

Norge, Sverige

Polen: EFEXIVA

Frankrike: VENLAFAXINE GNR LP

Grekland: Voxafen [endast 75 och 150 mg]

Italien: VENLAFAXINA SANDOZ

Nederländerna: Venlafaxine Sandoz retard

Spanien: Venlafaxina Retard Sandoz

Storbritannien: Bonilux XL

Tjeckien: Venlafaxin SR Sandoz

Tyskland, Österrike: Venlafaxin Sandoz retard

Ungern: VENTADEPRESS

Denna bipacksedel godkändes senast den 2012-06-25

Detta är ingen rolig läsning och även om det många gånger är nödvändigt med antidepressiv medicin så är det hemskt att bara få medicin utskriven lite godtyckligt innan all annan behandling som kan vara möjlig testas. Jag fick i och för sig en psykologkontakt på Vårdcentralen samt möjlighet till gruppbehandling i form av en promenadgrupp för deprimerade och personer med annan psykisk ohälsa som träffades en gång i veckan. Jag var djävulskt långt nere när jag väl sökte hjälp, så kanske var medicinen ett nödvändigt ont för att jag skulle kunna ta till mig annan behandling.

Jag fick 10 sessioner KBT mot depression på VC med den unge psykologen som jag tilldelats. Han gjorde definitivt sitt bästa med mig men jag är "svår" som person och svår att få att öppna mig. KBT:n fungerade inte alls och jag var ångestfylld efter våra sessioner. Listorna som jag skulle fylla i till varje träff var jävligt jobbiga att göra och jag kände att jag aktiverade mig varje dag, jag gick med barnen till och från förskola/skola varje dag då jag lämnade och hämtade, jag var på träffarna på VC, satt på Delslius och fikade ofta mm. Sen låg jag visst hemma på soffan ibland och önskade att livet skulle ta slut... Jag hade vissa panikångestattacker men det jobbigaste var nog den ständiga ångesten som kategoriserades som GAD(Generaliserat ångestssyndrom). Den kraftigaste ångesten hade jag i samband med att barnen skulle hämtas.

Nu har jag ätit Venlafaxin sedan mars 2012. Jag har sedan våren/försommaren trappat ner dosen från de 225 mg som var min högsta dos till 37.5 mg som jag tagit de senaste veckorna. I söndags tog jag den sista kapseln. Jag valde själv att avbryta två veckor i förtid. Egentligen skulle jag sluta helt först den 10/8. Jag inser att jag får kraftiga utsättningssymptom trots att jag trappat ner med 37.5 mg varje månad. Jag har samma känsla i kroppen som jag hade under två dagar då jag missade/hoppade över medicinen... dvs kraftig ångest, elstötar och ryckningar i huvudet samt en okontrollerad ilska som skrämmer mig. Jag har inget som helst tålamod med något alls och det är förjävligt jobbigt! Jag bara hatar det!!! Mina älskade ungar blir lidande... Åter ur FASS: Utsättningssymptom när man slutar med denna medicin:

"En del patienter kan få symtom som trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom."

Detta är medaljens baksida... inte nog med biverkningarna av medicinen... dessa symptom kan sitta i flera veckor sedan man slutar med just denna medicin. Jag har p g a detta (bl a) en annan medicin som väntar på apoteket... Valdoxan som ska ge färre biverkningar, men det TROR JAG INTE PÅ!!! Tänker inte kopiera in FASS för denna medicin men det är bara att nyfiket slå upp om du vill läsa. Denna medicin ska intas på kvällarna och ska kulla avhjälpa även vissa sömnstörningar.

Jag har ju slutat med min insomningsmedicin i form av Imovane vilket jag är glad över. Det är en medicin som bara ska intas under KORTA perioder, jag har fått den utskriven i över ett års tid!!

Jag undrar mycket över om jag kommer fixa detta. Kommer jag klara av ett medicinfritt liv? Jag vill tro det. Jag vill känna att kärleken till livet och mina barn ska räcka. MEN trots det så har jag många funderingar om huruvida mitt liv kan bil fullgott utan hjälp av medicin. Jag är extremt stresskänslig numer, jag tycker många gånger livet är jobbigt och jag gör saker som jag inte är tillfreds med. Jag har genomgått en Neuropsykiatrisk utredning p g a misstanke om uppmärksamhetsstörning av typen ADHD/ADD eller möjligen något inom autism, men den gav inget mer än att jag kan ha mer av en emotionell instabil störning... med vissa "drag av" eller snarare åt aspergerhållet...

Nåja detta får avsluta ett omänskligt långt blogginlägg. Jag vill så gärna dela med mig av mina erfarenheter och tankar. Kanske är det få som orkar intressera sig för detta men psykisk ohälsa är ju vanligt förekommande idag, och har säkert så varit under lång tid i världshistorien. Idag finns intresse av detta och jag själv är väldigt intresserad av att ta del av det andra skriver om. Tyvärr tryter både tid och ork ibland men jag har mina siter och annat som jag läser regelbundet samt att jag idag försöker orka läsa böcker i ämnet. I kontakt med andra jag lärt känna över internet har jag dessutom intresserat mig för HSP och särbegåvning. Något som intresserar mig mycket ur mitt eget livsperspektiv och för mina barns räkning.

Tack för mig!

måndag 29 juli 2013

Varje dag... alla dagarJag sitter vid datorn i köket, min MacBook, inte den senaste för den går det inte att koppla in nätverkssladden i och mitt trådlösa nätverk är ju dött för stunden… Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva om men något borde jag väl få ner på pränt denna kväll. Jag känner en enorm lycka i kroppen för mina barn sitter i soffan och ser Madagaskar. Lugnet har lagt sig lite lätt, Samuel har badat, Simon har fått sin frukt. Innan var det stimmigt och stojigt. Barnens kompis Kim och hennes mamma Lotta var här, morfar har också varit här en sväng. Men jag har väldigt svårt att klara av barnens stojande Jag vet inte riktigt hur jag ska få bukt med mitt mycket dåliga tålamod som förföljer mig. Jag har en tendens att bli allt för irriterad, argsint och sjukt svår att umgås med. Men än mer irriterad på mig själv blir jag för jag lackar ur när barnen stojar, hoppas i soffan, springer och jagar varandra etc.


I natt sov jag inte många timmar. Jag vaknade redan kl 4.30 våt av svett. Natten var fullproppad med drömmar, av vilka jag inte minns en enda sekund just nu… Jag vet att jag var vaken minst tre gånger innan 4.30. Det blir inte många timmar totalt om jag räknar att jag somnade någon gång vid 1-tiden.


Min lägenhet är underbar och jag gillar den verkligen. MEN jag vet inte hur jag ska ta itu med ordningsproblemen. Det är minst lika svårt att hålla ordning på saker som det är att uppfostra barn… *JA JAG SKÄMS!!!* Men det är min sanning, det har alltid varit min sanning… Stökigt i mitt rum när jag var barn, stökigt hemma i min lägenhet, stökigt i barnens rum, stökigt på min arbetsplats, ja t o m stökigt på skrivbordet i min dator, denna dator främst då :´-(

Ovan en fin bild på Bosse och mig… Jag älskar denna man av hela mitt hjärta och jag känner att jag blir ett med honom. Han läser mig som ingen annan kan och jag litar till 100 % på honom. Även om jag ibland faller i mina tvivels gropar så finns han där. Jag är så sjukt lyckligt lottad. Detta får avsluta kvällens bloggande. Barnen ska snart i säng och jag hoppas få byta några ord med min älskade man innan John Blund ska få mig att sova gott i natt, för det behöver jag verkligen göra.

Morgonens tankar... höstkänsla i juli

Jag vaknade redan klockan 4.30 i morse. Detta efter en ganska sömnlös natt i stort. Svettigt, varmt och tomt var det och frustrerande att vakna om och om igen. I alla fall så drabbades jag av nysningar kl 4.30 i morse och fortfarande, 2 1/2 timme senare så snorar jag fortfarande och har snart snytit upp en hel toarulle. Ska snart äta frukost och kaffet är färdigbryggt. Klockan är nu 6.50.

Jag njöt av regnet som kom igår kväll, riktigt underbart med vatten från skyn och det kunde inte komma mer passande. Söndag kväll, veckans föreställningar på Blå Bloms scen är över... Nu får det gärna regna under några dagar. Inte hela tiden kanske men ändå komma lite skurar då och då... Det trista med det fina vädret är att naturen utanför ser så matt och trött ut. Det är ledsamt att se de gula löven på björkarna och det brunbrända gräset... Sorgligt att löven redan fallit av träden då vi ännu inte nått höstmånaderna... Det är JULI fortfarande... inte höst :-(

Bilderna ovan är tagna för en knapp timme sedan från min balkong. Håll med om att det är sorgligt att se dessa gula löv på träden...

fredag 26 juli 2013

Andra föreställningen!

Japp, så är det dags. Igår var det en mycket lyckad premiär med ett lyckat genrep. En underbar men tuff dag som vi avslutade med buffé i Blå Bloms restaurang. Gott gott var det och välförtjänt kändes det.

Ett tag under premiären kändes det ganska hopplöst för publiken inte hörde oss aktörer på scenen, åtminstone en del av oss som är lite tystlåtna, som jag. Efter pausen kändes det dock bättre! Publiken verkade mer nöjd och det kändes roligt att spela trots att jag kanske inte hördes helt och fullt! 

Sången som varit min akilleshäl och stora rädsla gick bra, bättre än väntat... 

Tack alla fina teatervänner! Ni är bäst! Allihop!!
fredag 19 juli 2013

Söker lugnet

Jag sitter i köket. Lunchen är avklarad tillsammans med barnen. Samuel står och diskar. Barnarbete kanske man ska kalla det... Men han har lite svårt ned tålamodet min lilleman!!! Vi ska snart gå ut. Handla lite och hämta en del saker hos pappa Johan. Jag försöker att inte känna den inre stress som jag lätt drabbas av! Nästa vecka börjar teatern på allvar... Och jag är nervösare ön jag varit tidigare kanske beror det hela på att jag inte är helt stabil. Att sätta ut mediciner gör sitt, att vara instabil i humöret bidrar också. Ändå ser jag fram emot att få spela teater och träffa alla härliga med-/motspelare :-) ett härligt gäng Gustavsbergs scenstudio!! 

Att julimånad snart är över är också stressande... snart börjar jag jobba och trots jag gillar mitt jobb så känns det lite extra i magen ändå... Oro att jag inte ska orka eller att något annat går snett... Ständiga vännen/följeslagaren oron/ångesten...

Hoppsan, skrev inte klart ju... Är på väg till centrum för att handla. Sugen på att baka bullar jag :-) 
Over and out!!  Inte så bra bilder men de får duga...

onsdag 17 juli 2013

Sommaren går alltför fort.

Varför ska dagarna gå så fort? Timmar, minuter och sekunder bara rusar iväg. Jag mår inte alls gott av det. Känner en inre stress som är svår att förklara och inte minst försvara... Finns ingen anledning att må dåligt över att tiden går. Varför skrämmer mörkret mig mer idag än det gjort tidigare? Jag har det bättre än jag haft det på länge... Lycklig och varm i kroppen. Ändå drabbar svackorna mig när jag minst anar det... På kvällen, natten eller på morgonen. Solskensdagar ger mig ångest för jag borde ta vara på dem...

Om en vecka är det premiär på teatern... Skrämmande nära nu. Kommer jag att klara av det? Replikerna, klädbyten, sången, få in känslan i min roll som syster Inga. Nä jag måste få ut min ångest på något sätt. Hur gör man?
lördag 13 juli 2013

Dagens bilder...

En god lördag har det varit. Även om magen har spökat för mig med illamående lite då och då. Jag har städat badrum och kök... Plockat undan lite och fått en del skräp slängt. Mina barn har haft det bra här hemma och min fina Bosse har kommit!!! Jag ligger på Simons säng och lyssnar till Samuel som vrider sig i sin säng, gnisslar tänder och har svårt att komma till ro. Klockan är 23.30 och jag vill bara få sova själv!! 
Nåja, dagens bilder:

 

fredag 12 juli 2013

Tre kartonger och några säckar senare...

Barnen sitter och tittar på filmen Horton och jag har packat ur några kartonger och säckar... Jippie!!!!!!!! Kanske kanske kan det bli lite ordning på torpet tillslut :-/ Sen har vi varit till Coop och lämnat de äckliga tomaterna som jag köpte igår. Fick 80 spänn tillbaka(hade betalat 40) så det var ju gott. Jag som hatar att klaga och lämna tillbaka varor jag köpt. Några bilder och filmer har det blivit idag också, ska se om jag kan få in lite foton i dagens blogg :-)
Lite blandat med bilder fick det bli idag... jag börjar med bilderna från mitt samtal med Bosse igår kväll :-) Alltid skoj när han hittar de roliga effekterna.
Solnedgången igår var vacker över husen.
Jag var sjukt trött på det svartvita fotot eftersom sonen aldrig somnar före midnatt på sommaren. Bilden under är från i förmiddags. Sen har det rullat på...

Jag måste få rekommendera att fota med Instagram eller med Flickr. Det är jätteskoj att redigera bilderna med olika färgsättning :-)

Kram på er!

Pengars värde för ett barn

Min älskade unge tappade sin andra framtand härom dagen och tandfen kom på natten med en guldpeng som låg under hans kudde på morgonen. Sedan dess har han pratat om vad han ska köpa för pengen. En vit buss har han tittat ut på leksaksaffären i Mölnvik. Hmmmmmm hur får jag fram att en guldpeng inte kommer räcka till den? Han blir helt förtvivlad och bara "hatar bilar" och alla andra leksaker, han SKA ha en buss helt enkelt...  Det är underbart med barn i familjen men inte alltid lätt att förklara och få dem att förstå att det inte alltid blir som man vill... Vi ska i alla fall ta oss iväg och köpa lite badleksaker idag och lämna tillbaka de vidrigt ruttna tomater jag fick med mig hem från Coop Forum igår. De var inte roliga alls :-(torsdag 11 juli 2013

Dagen i bilder...

Så här har min dag varit idag...


En fin dag så när som på lite tjuriga ungar då och då... De ser film nu och jag fikar, kaffe och Arlas "mjukglass"... Stenhård var den :-) Snart ska jag prata med Bosse i Google's hangout!! Kram på er!!